Termeni și Condiții de Utilizare a Site-ului

Versiunea 1 din 20.03.2019

Preambul

Prezentele termeni și condiții de utilizare se constituie într-un set de reguli, sub forma unui contract comercial, care guvernează relația dintre societatea GLOBAL PRINT BDV S.R.L., entitatea care administrează /dezvoltă site-ul și utilizatorii, respectiv vizitatorii acestui site,. Acceptând prezentele termeni și condiții utilizatorii site-ului subscriu în totalitate conținutului lor, angajându-se să le respecte pe deplin și în totalitate, ori de câte ori acestea se aplică.

În cuprinsul prezentelor Termeni și Condiții următorii termeni vor fi folosiți după cum urmează:

Global Print va desemna entitatea care administrează site-ul, care va prelua și procesa solicitările de oferte primite de la utilizatorii site-ului. Persoana juridică ce va fi parte contractantă este Societatea Global Print BDV S.R.L., cu sediul în București, Drumul Taberei nr. 25, bl. Z48, ap. 55, sector 6, București, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/20174/2005, CUI RO 18177839. Orice referire la Tipografie/Global Print în sensul de entitate juridică va fi în fapt o referire la GLOBAL PRINT BDV S.R.L. ca entitate juridică

Utilizator – cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entitățile – persoane fizice sau juridice – care vor utiliza site-ul www.largeformat.globalprint.ro prin plasarea de cereri de oferte, folosirea uneltelor puse la dispoziție în site pentru a obține estimări de preț pentru produse ori prin cercetarea ofertei de produse sau servicii prezentată în site.

Tipografia/Global Print nu va putea fi făcută în niciun fel răspunzătoare și deci nu va putea fi trasă la răspundere pentru consecințele negative de orice fel suferite de către utilizatori sau de către terțe persoane ori entități ca urmare a nerespectării ori respectării defectuoase, în tot sau în parte, de către utilizatori sau terțe persoane a prezentelor termeni și condiții, a normelor ce conduită și morală ori a legislației incidente.

Prezentele Termeni și Condiții se constituie într-un cadru general de reglementare a relațiilor dintre utilizatorii site-ului și Tipografie/Global Print numai în ceea ce privește prezentarea generală a produselor pe site, folosirea formularului de cerere de ofertă și a celorlalte unelte puse la dispoziție utilizatorilor în site. Acest cadru general se va completa cu toate acordurile, declarațiile, condițiile specifice, asumările, validările și alte clauze incidente pe care utilizatorul și le va asuma, pe care le va lua la cunoștință sau pe care le va accepta implicit de fiecare dată când iniția, accepta, continua sau derula relații comerciale cu Tipografia/Global Print

1.Acceptul utilizatorului.

Art. 1 Accesând și/sau utilizând acest site, utilizatorul acceptă, fără limitări, calificări sau interpretări proprii condițiile de mai jos și agreează termenii acestora astfel cum sunt prezentați. De asemenea, utilizatorul ia la cunoștință că orice alte acorduri, contracte ori înțelegeri prealabile existente între el și Tipografia/Global Print sunt înlocuite de prevederile prezentelor Termeni și Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna dintre prevederile conținute în Termeni și Condiții, vă rugăm să încetați imediat folosirea site-ului și să ștergeți orice elemente pe care le veți fi descărcat deja de pe acest site. Varianta în limba română a acestor Termeni și Condiții este varianta oficială și ea va prima în fata oricărei traduceri într-o altă limbă străină, în cazul în care între varianta în limba română și varianta tradusă apar diferențe de interpretare.

Art. 2 Tipografia/Global Print își rezervă dreptul de a-și selecta clienții conform criteriilor proprii și de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă un comportament ori un limbaj neadecvat (agresiv, licențios, în contradicție cu regulile generale de morală și bun simt sau de natură a provoca disconfort partenerilor de afaceri ori de a împiedica dezvoltarea unor bune relații comerciale).

Art. 3 Termenii și Condițiile prezentate în continuare pot face obiectul unor revizuiri și sau schimbări ulterioare. Astfel, Tipografia/Global Print va putea în orice moment și fără notificare prealabilă să schimbe ori să revizuiască prezentele Termeni și Condiții, actualizându-le. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului, vă asumați explicit și in mod expres obligația de a respecta toate aceste modificări (și pe fiecare în parte), conformându-vă permanent celei mai noi versiuni a Termenilor și Condițiilor prezentate pe site. În acest sens, veți putea consulta pe site, cea mai nouă versiune a acestor Termeni și Condiții în orice moment. Înregistrarea pe site, accesarea contului deja existent, plasarea unei comenzi, completarea unui formular de solicitare de ofertă și orice altă modalitate de folosire de către dumneavoastră a site-ului după actualizarea Termenilor și Condițiilor va presupune în mod automat că dumneavoastră ați luat la cunoștință de această nouă versiune și că sunteți în totalitate de acord cu cele din cuprinsul ei și va echivala cu un accept fără rezerve din partea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor – în varianta lor cea mai nouă momentul respectiv.

  1. Condiții de utilizare

Art. 4

Informațiile prezente pe acest site au caracter informativ. Tipografia/Global Print nu va putea fi făcută răspunzătoare față de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Art. 5

Acest site este deținut și administrat de Tipografia/Global Print. Toate imaginile și toate materialele informative, inclusiv texte, formate, template-uri, modele, elemente de creație grafică și alte asemenea ori asimilate denumite generic „IMAGINI” în tot cuprinsul prezentelor „Termeni și Condiții” prezentate utilizatorilor de către Tipografia/Global Print în site sunt deținute de Tipografia/Global Print sau de entități aflate în parteneriat cu aceasta. Toate aceste imagini, elemente grafice, texte, etc. la care ne-am referit mai sus sunt protejate de legile ce guvernează domeniul creației intelectuale și a dreptului de autor, atât la nivel național, cât și internațional. În lipsă de stipulație contrară, vor avea întâietate normele de drept ce se aplică pe teritoriul României. Încălcarea în orice fel, în orice măsură și de către orice persoană ori entitate a prevederilor ce guvernează protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe va atrage răspunderea legală a persoanelor care încalcă astfel legislația în vigoare. În cazul în care există suspiciuni sau indicii că un utilizator al site-ului încalcă sau încearcă să încalce prevederile legale ce guvernează și reglementează dreptul de proprietate intelectuală ori drepturile conexe acestuia, dar și orice alte prevederi legale imperative, Tipografia/Global Print a își rezervă dreptul de a notifica imediat organele și instituțiile statului competente în a investiga, constata, acționa în vederea tragerii la răspundere etc. a persoanelor ori entităților implicate.

Art. 6

În niciun fel și în nicio situație Tipografia/Global Print nu va răspunde pentru daune provocate utilizatorilor acestui site ca urmare a încălcării de vreo entitate (designer, fotograf, grafician, freelancer, pictor, caricaturist, artist plastic, cartograf, arhitect sau alți contribuitori, indiferent de forma de colaborare) a drepturilor de proprietate intelectuală aferente imaginilor, templatelor și altor elemente grafice, de orice fel și natură, încărcate pe site de utilizatori în vederea plasării unor comenzi sau solicitării unor oferte de preț. În caz de litigii, entitățile prejudiciate nu vor putea să se îndrepte împotriva Tipografia/Global Print, ci doar direct împotriva utilizatorului în cauză, acesta fiind singurul care susține și garantează că deține drepturile de proprietate intelectuală aferente Imaginilor, template-urilor, elementelor grafice de orice fel, etc. pe care le-a încărcat în sistemul Tipografia/Global Print.

Art. 7

Persoanele ori entitățile care procedează la încărcarea în sistem, prin intermediul formularelor puse la dispoziție în interiorul site-ului, de template-uri, elemente grafice, imagini, fotografii etc. denumite generic „IMAGINI” sunt exclusiv și pe deplin răspunzătoare pentru calitatea lor de deținători ai drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe aferente respectivelor imagini și garantează pe orice altă persoană sau entitate că au dreptul să cedeze, exclusiv sau neexclusiv aceste drepturi, pentru un număr limitat sau nelimitat de folosiri, etc. Orice persoană care se consideră prejudiciată în drepturile sale de folosirea site-ului administrat de Tipografia/Global Print a unei anume „Imagini” se va putea îndrepta doar împotriva entității care a încărcat respectiva „imagine”, respectiv împotriva entității care garantează pentru calitatea sa de deținător al drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe aferente respectivelor „imagini”. Tipografia/Global Print va putea în măsura în care consideră necesar și obligatoriu, în urma unei solicitări exprese a oricărei entități care dovedește că este prejudiciată în drepturile sale de postarea, încărcarea ori folosirea unei „imagini” încărcate pe site, să furnizeze respectivei persoane ori entități datele de identificare ale entității care a postat ori a încărcat acea imagine, precum și un istoric al prezentei și utilizării respectivei imagini pe site-ul www.largeformat.globalprint.ro

Tipografia/Global Print își rezervă dreptul de a elimina din sistemele sale informatice orice „imagine” ori element grafic încărcat de utilizatori prin intermediul formularelor puse la dispoziție în site, care pare să încalce drepturile de proprietate intelectuală și sau drepturile conexe acestora. Eliminarea respectivelor imagini va putea fi făcută fără niciun fel de notificare prealabilă. Concomitent sau ulterior și separat, Tipografia/Global Print va putea, fără nicio notificare prealabilă, să desființeze contul utilizatorului care a încărcat „imaginile” ori elementele grafice în chestiune.

Art. 8

Decizia utilizării site-ului împreună cu riscurile și responsabilitățile aferente aparține în exclusivitate utilizatorului. Astfel, Tipografia/Global Print este liberă de orice fel de răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea ori vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor și/sau imaginilor sau elementelor asimilate prezentate pe site.

Nici Tipografia/Global Print, ca entitate de sine stătătoare, și nici angajații, subordonații, prepușii, operatori, directorii, reprezentanții ori alții asemenea, nu vor putea fi ținuți răspunzători pentru consecințe directe sau indirecte ale folosirii de către utilizatori a site-ului, ale încălcării de către utilizatori sau de către entități terțe a drepturilor de proprietate intelectuală și sau a drepturilor conexe aflate în patrimoniul oricăror terțe persoane. De asemenea, Tipografia/Global Print nu va putea fi trasă la răspundere pentru prejudiciile cauzate oricăror entități terțe de către utilizatorii site-ului prin acțiunile sau inacțiunile lor, indiferent de natura ori de întinderea acestora.

Tipografia/Global Print nu garantează și nu răspunde pentru niciuna dintre entitățile sale colaboratoare, prezente sau nu pe site, și nici pentru valabilitatea, integritatea, corectitudinea, legalitatea, etc. a informațiilor, „imaginilor”, postărilor, acțiunilor sau inacțiunilor transmise, publicate, postate, încărcate pe site de un utilizator al site-ului.

În orice moment și fără nicio notificare prealabilă Tipografia/Global Print poate să modifice ori să oprească temporar și permanent, total sau parțial, site-ul sau orice elemente grafice ale acestuia. De asemenea, Tipografia/Global Print va putea în orice moment să facă schimbări în site, inclusiv în ceea ce serviciilor oferite, formularele oferite spre utilizare, etc. Schimbările vor fi valabile de la data introducerii lor. Cererile deja trimise de utilizatori nu vor fi afectate de schimbările survenite, dacă acestea au fost plasate înaintea implementării schimbărilor.

Sistemul informatic folosit de Tipografia/Global Print poate să fie afectat de unele erori, după cum poate să fie victima unor atacuri cibernetice, atacuri care ar putea avea ca efect modificarea unor parametri esențiali ai site-ului – formulare, linkuri, coduri, nume, proceduri, etc. Aceste schimbări nu vor fi valabile și nu vor fi de natură a genera obligații în contul Tipografia/Global Print. Astfel, dacă se va dovedi că modificările parametrilor produselor și serviciilor oferite – inclusiv prețul lor – sunt rezultatul unor atacuri informatice sau acțiunii unor entități – altele decât Tipografia/Global Print – în sistemul de administrare al site-ului, aceste modificări vor fi considerate a fi nule absolut și nu vor produce niciun fel de efecte în sensul obligării în vreun fel a Tipografia/Global Print. Pentru toate părți contractante se vor aplica preturile, termenele, condițiile și ceilalți parametri existenți înainte de atacurile informatice modificatoare ori de evenimentul modificator executat de entitățile altele decât Tipografia/Global Print.

În cazul afișării pe site a unor preturi eronate din cauza unor erori umane, atacuri informatice, erori de sistem ori alte asemenea, în relația utilizator – Tipografia/Global Print vor fi valabile preturile corecte, respectiv preturile aferente produselor și serviciilor oferite așa cum erau ele afișate înainte de intervenția factorilor de eroare. Tipografia/Global Print va putea comunica în orice moment utilizatorului care a plasat o cerere de ofertă – după plasarea cererii, înainte, în cursul sau ulterior procesării acesteia, inclusiv în momentul facturării – prețul corect al produselor și serviciilor comandate, singurul preț care va fi valabil între partenerii contractuali, preț pe care clientul și-l asumă.

În considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scopul unei societăți comerciale este să facă profit, în niciun caz, în nicio circumstanță și în nicio perioadă, oricât de scurtă, Tipografia/Global Print nu va comercializa produse sub prețul de achiziție (sau sub prețul de producție, în cazul produselor manufacturate de Tipografia/Global Print, sau cu un preț inferior costurilor ocazionate cu prestarea serviciilor, în cazul serviciilor). În cazul în care pe site vor apărea anomalii gen „preț 0,00” sau prețuri derizorii, în mod evident disproporționate față de prețurile practicate în mod normal pentru aceleași produse, sau pentru produse similare (fie de site, fie de site-uri similare), acestea nu angajează în niciun fel Tipografia/Global Print, care nu va fi obligată să onoreze nicio comandă plasată în considerarea unor astfel de valori. În astfel de situații cererile de ofertă nu vor fi acceptate și nici procesate cu prețurile eronate, ci doar cu prețurile reale. Utilizatorii care plasează cereri în astfel de situații vor fi înștiințați că aceste cereri nu obligă Tipografia/Global Print în niciun fel. Valorile ce vor fi luate în considerare ca fiind susceptibile de a produce obligații în astfel de situații sunt valorile de achiziție (sau costurile ocazionate de prestație, în cazul serviciilor), astfel cum sunt ele înregistrate în contabilitatea Tipografia/Global Print, la care se adaugă un adaos comercial, ce va fi determinat de media aritmetică a adaosurilor comerciale practicate în site.

Tipografia/Global Print nu își asumă responsabilitatea pentru următoarele aspecte referitoare la site-ul www.largeformat.globalprint.ro

(a) că funcționarea site-ului va fi absolut sigură, imediată, neîntreruptă sau fără erori, sau că acesta va funcționa în asociere cu orice sisteme hardware, software sau de date

(b) pentru cazul în care informațiile stocate vor fi alterate, șterse sau pierdute,

(c) că erorile de funcționare vor putea fi corectate,

(d) că serverul care face disponibil acest serviciu nu conține viruși. Tipografia/Global Print nu își asumă responsabilitate față de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.largeformat.globalprint.ro , sau ca urmare a funcționării necorespunzătoare a acestuia, din orice motive.

Art. 9

La rândul său, utilizatorul își asumă expres obligația de a comunica informații personale și detalii de identificare reale, de natură sa asigure o comunicare eficientă cu acesta, pentru a asigura de asemenea o relație comercială optimă și să actualizeze aceste informații ori de câte ori este necesar (imediat după ce intervin schimbări față de datele comunicate inițial). Informațiile de identificare vor fi confirmate expres la fiecare cerere de comandă plasată. În cazul în care informațiile oferite de utilizator nu sunt conforme cu realitatea, exacte și complete, Tipografia/Global Print va avea dreptul să nu răspundă respectivului utilizator și, de asemenea, să refuze solicitări ulterioare făcute de acel utilizator sau de entitatea înregistrată sub respectivul nume de utilizator, chiar dacă aceasta va încerca plasarea de cereri de ofertă sub un alt nume de utilizator.

Art. 10

Atât utilizatorul, cât și Tipografia/Global Print, agreează și susțin ferm faptul că informațiile de identificare furnizate de ambele pârți sunt esențiale și obligatorii pentru desfășurarea unor relații comerciale corecte și complete. În cazul în care utilizatorul, încălcând obligațiile asumate prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții produce prejudicii Tipografia/Global Print ca urmare a furnizării de date de identificare incorecte ori incomplete, acesta – utilizatorul – urmează să suporte integral valoarea prejudiciilor cauzate, precum și contravaloarea cheltuielilor făcute pentru repararea respectivelor prejudicii.

Art. 11

În condițiile celor arătate mai sus, utilizatorul site-ului este dator să facă toate demersurile și să depună toate diligențele pentru a se asigura că terțe persoane nu au acces la terminalul de pe care au fost plasate comenzile sau la e-mail-lu unde vor fi trimise ofertele, nu pot plasa cereri de ofertă în numele sau pe seama utilizatorului în chestiune și în general nu își pot asuma identitatea acestuia.

Art. 12

În cazul în care un utilizator sesizează o folosire abuzivă a contului său este dator să anunțe imediat acest lucru administratorului site-ului prin e-mail la adresa [email protected] .

Art. 13

Ținând seama că utilizarea site-ului presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, este esențial ca utilizatorii site-ului să aibă capacitate deplină de a contracta, de a-și asuma obligații, de a fi titulari de drepturi. În aceste condiții, utilizatorii site-ului vor fi exclusiv persoane majore, cu capacitate completă de exercițiu (copiii, adolescenții sub 18 ani, interzișii judecătoresc și în general orice persoană care nu poate să-și asume niște obligații comerciale în nume propriu nu vor putea fi utilizatori ai acestui site). De asemenea, în cazul utilizatorilor persoane juridice, compartimentele ori persoanele de conducere din cadrul acestora se vor asigura că utilizarea site-ului prin intermediul uneltelor puse la dispoziției în site se va face doar de către persoanele în măsură să angajeze societatea în relații contractuale sau de persoanele ori compartimentele special însărcinate în acest sens.

În acest sens, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții utilizatorii site-ului declară expres și pe propria răspundere că sunt majori și au totală capacitate de exercițiu, iar în cazul în care utilizatorul urmează să fie o persoană juridică, persoana fizică care parcurge etapele utilizării site-ului în numele persoanei juridice declară de asemenea că are capacitatea și competenta legale necesare pentru a angaja persoana juridică în raporturi comerciale sau este împuternicită expres de persoana care are astfel de calități, capacități și competente.

Toți utilizatorii declară de asemenea că au înțeles pe deplin termenii, condițiile și clauzele prezentelor Termeni și Condiții, că înțeleg modul lor de aplicare, că sunt de acord întru totul cu acestea și că le vor respecta în totalitate.

Art. 14

Toate uneltele puse la dispoziție în site se vor folosi electronic, prin completarea câmpurilor obligatorii și bifarea căsuțelor obligatorii (sau prin debifarea căsuțelor prebifate de sistem), respectiv prin trimiterea spre înregistrare a formularului pus la dispoziție pe site. Utilizatorii vor completa datele pe propria răspundere. În cazul în care, ulterior, se vor descoperi inadvertențe, neregularități, informații incorecte, etc., Tipografia/Global Print va putea aplica sancțiunile prevăzute în capitolul special al prezentelor Termeni și Condiții.

Art. 15

Este cu desăvârșire interzis ca utilizatorii să publice sau să încarce în orice fel pe site materiale care conțin viruși sau programe informatice de tip troian, malware, spyware, etc. respectiv programe sau secvențe de programe care sunt folosite în general pentru afectarea sau distrugerea sistemului ori pentru colectarea ilegală de informații de orice fel, etc.

Declarație în forma prescurtată:

Prin apăsarea butonului „cerere ofertă” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exercițiu, că am citit în totalitate, că am înțeles întru totul și că îmi asum în totalitate Termenii și condițiile de folosire a site-ului www.largeformat.globalprint.ro ”

„Prin apăsarea butonului „cerere ofertă” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exercițiu, că am citit în totalitate, că am înțeles întru totul și că îmi asum în totalitate Termenii și condițiile de folosire a site-ului www.largeformat.globalprint.ro . De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt reprezentantul legal / împuternicit general sau special al (numele și forma legală de înregistrare a firmei în cauză), care va fi titularul contului. Declar de asemenea că această calitate a mea, de reprezentant legal/împuternicit al (numele și forma legală de înregistrare a firmei în cauză) îmi dă dreptul de a acționa în numele (numele și forma legală de înregistrare a firmei în cauză) pentru a plasa prezenta cerere de ofertă, cu toate consecințele juridice ce decurg din aceasta, respectiv pentru a-mi asuma în numele și pe seama (numele și forma legală de înregistrare a entității în cauză) toate drepturile și obligațiile ce îi revin acesteia ca utilizator www.largeformat.globalprint.ro în conformitate cu Termenii și condițiile de folosire a site-ului www.largeformat.globalprint.ro

  1. Obligații și responsabilități ale utilizatorului

Art. 16

Acceptând termenii și condițiile, utilizatorul înțelege, își asumă și este de acord cu următoarele responsabilități:

– să furnizeze întotdeauna informații corecte, complete și actuale. Tipografia/Global Print va procesa toate cererile, neavând posibilitatea verificării veridicității acestora. De principiu informațiile ce vor fi luate în primul rând în considerare la prelucrarea cererii vor fi numele/denumirea și codul numeric personal/codul unic de identificare. Pentru persoanele juridice Tipografia/Global Print va putea verifica dacă datele furnizate sunt aceleași cu cele din evidențele arhivelor puse la dispoziția publicului (Registrul Comerțului, Ministerul de Finanțe, etc.), fără a-și asuma obligația acestei verificări. În cazurile în care se vor face astfel de verificări, în măsura în care se vor observa neconcordanțe între datele introduse și cele din evidențele publice, Tipografia/Global Print va avea dreptul să nu proceseze cererile astfel plasate, și va notifica utilizatorului via email acest aspect. Toate termenele și toate obligațiile ce decurg din plasarea comenzilor vor fi opozabile Tipografia/Global Print doar după ce toate datele utilizatorului care plasează comanda sunt corecte și complete (inclusiv datele referitoare la adresa de livrare, telefoane și persoane de contact, etc.);

– să mențină și înnoiască de îndată, atunci când este cazul, datele sale de înregistrare și de identificare pentru a fi adevărate, exacte, actuale și complete;

– să facă toate demersurile pentru a păstra confidențialitatea datelor de înregistrare, pentru a-și proteja contul și pentru a se asigura că sub nicio formă și în niciun caz contul său nu va putea fi folosit abuziv ori de persoane neautorizate;

– să respecte în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente tuturor fișierelor încărcate pe site, dar și sistemelor, machetelor, produselor finite, conceptelor grafice și de produs finit cu care intra în contact prin intermediul site-ului. Astfel, utilizatorii site-ului se angajează prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții să nu se lanseze în niciun fel de activități neautorizate de reproducere, adaptare, modificare, valorificare, folosire în orice fel a „Imaginilor”, tehnicilor, machetelor, conceptelor grafice și în general a oricăror alte elemente de natură să constituie obiect al unor drepturi de proprietate intelectuală, fără să aibă în prealabil acceptul expres al titularului acelor drepturi..

Încălcarea acestei obligații va fi urmată (fără niciun fel de excepție) de sesizarea organelor și instituțiilor abilitate ale statului în vederea identificării persoanelor vinovate, a stabilirii gradului de vinovăție, normelor legale încălcate și a întinderii prejudiciului produs, dar și aplicării pedepselor prevăzute de lege.

Art. 17

În același timp, utilizatorilor le revin următoarele obligații:

– să nu încarce pe site materiale care conțin viruși sau alte programe de tip malware, spyware etc. ori alte programe informatice asimilate, concepute ori folosite cu intenția de a afecta, distruge, bloca ori modifica în orice fel acest sistem sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem ori de a colecta ori folosi în mod abuziv informații de pe site;

– să nu încerce spargerea barierelor de securitate;

– să nu încarce sau să folosească în produsele comandate materiale protejate de legislația incidentă drepturilor de autor dacă nu sunt autorii acestora sau dacă nu au permisiunea expresă și anterioară a autorului de a folosi materialul respectiv;

– să nu publice încarce ori să folosească elemente, imagini ori informații care sunt de natură a încălca prevederile legale în vigoare